Agoality

IT speglar en värld i snabb och ständig förändring.

Idag går utvecklingen ofta snabbare än vi kan förhålla oss till när vi jobbar med projekt och skall sätta mål och ramar. 

Vi måste, i synnerhet i långa utvecklingsprojekt, ha en inställning att de satta målen inte är absoluta, att de kan förflytta sig och transformera sig.

Det är viktigt att våra kunder också ser förändringarna och är öppna för ett nytt sätt att jobba.

Kontroll & Flexibilitet

Vi strävar efter att kunna leverera projekt där du som kund känner att du har kontroll över tid och kostnad och samtidigt kan få flexibiliteten i scoopet.

Vi skräddarsyr en lösning som ger svar på det verksamheten behöver bäst.

Modellen ger dig maximal effekt av din investering redan från start.

Vi kallar detta Agoality.

Agoality?

Agoality är ett ord sammansatt av Agility, följsamhet, och Goal, mål.

Vi sätter bokstavligen målet mitt i den agila processen.

Vi skall förklara hur vi ser på vår metodik Agoality, och vi kan bäst beskriva det med en slags spelplan.

Agoalitys parametrar

Grundparametrarna är de faktorer du kan kontrollera. Det är Målet du vill nå och Planen för hur du skall nå det, det är Pengen och Tiden som även utgör de resurser som tilldelats.

Resan är själva förflyttningen från Planen till Målet och sist kommer insikten, den parameter som antingen finns eller som uppstår under Resan och utgör dynamiken i hela processen.

Projektets ramar

Med hjälp av en förstudie sätts mål, budget och tidsplan.

Budget och tidsplan utgör fasta ramar för projektet.

Planen görs utifrån att löpande kunna leverera största möjliga verksamhetsnytta och ROI.

Projektet som ett spel

Vårt sätt att arbeta kan beskrivas lite som ett sällskapsspel.

Det är du och vi tillsammans som manövrerar mot målet genom att regelbundet justera kursen.

Vi visar hur resan skulle kunna gå till i ett fall.

Målet placeras ut och Planen vrids i riktning mot målet. Riktningen stakas ut.

Med hjälp av insikter ser du möjligheter och alternativ för Resan.

Justeringar av planen kan göras för att matcha verkliga behov.

Från det nya perspektivet ser målet felplacerat ut. Planen justeras. Målet flyttas närmare. Resan kortas.

Kraven som Agoality ställer på oss

Vi måste förstå kundens verklighet och verksamhet i detalj, så att vi kan tillföra ett relevant omvärldsperspektiv och göra rätt analyser.

Kraven som Agoality ställer på dig

Du måste föra in all tillgänglig kunskap du kan ge om den verklighet som omger projektet.

Du måste kunna ta besluten om eventuella omprioriteringar och/eller omstyrningar av resurser på basis av de förslag vi ger och godkänna problemdefinitioner och lösningar.

Hur går vi vidare?

  1. Problemanalys och målformulering
  2. Kontrakt
  3. Koncept och plan för att maximera nytta
  4. Uppdragsplan
  5. Resan börjar på allvar